Atencións de caracter persoal e domésticoAxuda na vida diariaAtencións complementarias

Atencións de caracter persoal e doméstico

Axuda

Leer

Axuda na vida diaria

Atencións complementarias

Atencións de caracter persoal e domésticoAxuda na vida diariaAtencións complementarias
Atencións de caracter persoal e domésticoAxuda na vida diariaAtencións complementarias

Atencións de carácter persoal e doméstico

Empresa autorizada e inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co nºVP-1992 da Xunta de Galicia e lei de Dependencia

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Comunicado a Proveedores

Mediante el presente comunicado le informamos que siguiendo los requisitos del sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 que tenemos implantado, todos los proveedores habilitados por O ESPERTAR SERVIZOS SOCIAIS, S.L. serán sometidos a un control y seguimiento periódico consistente en la identificación y valoración de posibles incidencias relacionadas con el producto/servicio que nos suministra.

Ante cualquier incidencia que se detecte, será informado para la propuesta de posibles soluciones o acuerdos.

Servizos para as persoas 

Universalizar e mellorar as prestacións

Humanidade 

Unha mellora da calidade de vida persoal e familiar mediante os productos qu forma parte da nosa carta de servizos.

Calidade de vida 

Promover, manter ou restablecer a autonomía das persoas prestando unha atención socio-sanitaria, persoal e doméstica

Servizos

As nosas áreas de intervención son:

Atencións domésticas

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. Compra de al

Mais información

Atencións complementarias

Poderán integrarse, ademais, dentro do SAF, determinadas atencións e

Mais información

Vida diaria

Asistencia para levantarse e deitarse. Apoio no coidado e hixiene pers

Mais información

Psicosocial e educativo

Intervencións técnico profesionais formativas e de apoio ao desenvol

Mais información

Axudas técnicas

O espertar pon a disposicion en rexime de venda ou aluguer Axudas téc

Mais información

Outras actividades

Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

Mais información

O noso fin consiste en promover, manter ou restablecer a autonomía das persoas prestando unha atención socio-sanitaria, persoal e doméstica dende unha perspectiva integral e normalizadora en aquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal, física, psíquica e social ou en situacións de desestructuración familiar, para facilitar a permanencia no seu medio habitual de vida, evitando situacións de desarraigo e desintegración social e a súa posible institucionalización. Axuda a domicilio