Atencións complementarias

Poderán integrarse, ademais, dentro do SAF, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre baixo demanda

 • Perruqueria en Domicilio
 • Sevizo de enfermeria: Hospital e Domicilio
 • Limpezas domesticas e industriais
 • Limpezas de primeira ocupación
 • Limpezas de choque.
 • Psicoloxía que realiza tarefas de apoio e formación a auxiliares e en caso de necesidade acude os domicilios dos usuarios a prestar os seus servizos
 • Manicura, pedicura e podoloxía.
 • Vixilancia e compañía en centros hospitalarios.
 • Comida a domicilio.
 • Servizo de lavandaría.
 • Servizo de estética.
 • Coidado eventual de Menores. (canguros)
 • Coidado eventual de Adultos
 • Servizos 24h de asistencia no fogar.
 • Desprazamentos con acompañante ou coidador.
 • Organizacións de excursións de interese turístico.

Servizos

As nosas áreas de intervención son:

Atencións domésticas

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. Compra de al

Read more

Atencións complementarias

Poderán integrarse, ademais, dentro do SAF, determinadas atencións e

Read more

Vida diaria

Asistencia para levantarse e deitarse. Apoio no coidado e hixiene pers

Read more

Psicosocial e educativo

Intervencións técnico profesionais formativas e de apoio ao desenvol

Read more

Axudas técnicas

O espertar pon a disposicion en rexime de venda ou aluguer Axudas téc

Read more

Outras actividades

Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

Read more

O noso fin consiste en promover, manter ou restablecer a autonomía das persoas prestando unha atención socio-sanitaria, persoal e doméstica dende unha perspectiva integral e normalizadora en aquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal, física, psíquica e social ou en situacións de desestructuración familiar, para facilitar a permanencia no seu medio habitual de vida, evitando situacións de desarraigo e desintegración social e a súa posible institucionalización. Axuda a domicilio