Vida diaria

  • Asistencia para levantarse e deitarse.
  • Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.
  • Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.
  • Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos.
  • Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espazo-temporal.
  • Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

Servizos

As nosas áreas de intervención son:

Atencións domésticas

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. Compra de al

Read more

Atencións complementarias

Poderán integrarse, ademais, dentro do SAF, determinadas atencións e

Read more

Vida diaria

Asistencia para levantarse e deitarse. Apoio no coidado e hixiene pers

Read more

Psicosocial e educativo

Intervencións técnico profesionais formativas e de apoio ao desenvol

Read more

Axudas técnicas

O espertar pon a disposicion en rexime de venda ou aluguer Axudas téc

Read more

Outras actividades

Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

Read more

O noso fin consiste en promover, manter ou restablecer a autonomía das persoas prestando unha atención socio-sanitaria, persoal e doméstica dende unha perspectiva integral e normalizadora en aquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal, física, psíquica e social ou en situacións de desestructuración familiar, para facilitar a permanencia no seu medio habitual de vida, evitando situacións de desarraigo e desintegración social e a súa posible institucionalización. Axuda a domicilio